Loading

1.1 Výchovně-vzdělávací cíle

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu zeměpis směřuje k tomu, aby si žák:

kladl geografické otázky a hledal na ně odpovědi:
- Kde je to umístěno?
- Co je na této poloze význačné?
- Jaké to je?
- Proč je to tam?
- Jaký má tato poloha vztah k umístění nebo rozmístění ostatních geografických objektů,
lidí a jejich aktivit v prostředí?
- Jak to vzniklo?
- Jaký to má vliv na prostředí?
- Jak by to mělo být uzpůsobeno užitku člověka a přírody zároveň?

osvojil si schopnost získávat, třídit a přiměřeně hodnotit geografické informace:
- uměl pracovat aktivně se všemi druhy plánů, map, se zeměpisnými atlasy, se zeměpisnou
literaturou a s dalšími zdroji a podklady při vyhledávání praktických zeměpisných
informací,
- dokázal se prakticky orientovat v krajině, uměl určovat světové strany, úhly, směr
pohybu, vzdálenosti, nadmořskou výšku a povahu terénu krajiny s pomocí aktivních
orientačních pomůcek (kompas, buzola, mapa) a také s pomocí nouzových orientačních
indicií a náhradních metod, 2
- dokázal určovat vlastní a jiná stanoviště v terénu krajiny podle viditelných význačných orientačních bodů, orientačních linií a s pomocí obsahu map velkých měřítek správně orientovaných ke světovým stranám,
- dokázal popsat a charakterizovat s pomocí pozorování a s pomocí vhodných regionálních map a dalších informačních pramenů přírodní, sídelní, kulturní a hospodářské poměry místa bydliště a krajiny místní oblasti (regionu);

naučil se odpovídat na geografické otázky a vytvářet si vlastní názory a osobní postoje k problematice vztahů mezi přírodním a společenským prostředím:
- chápal základní geografické, ekologické a environmentální souvislosti mezi člověkem a prostředím,
- uvědomoval si globální problémy současného lidstva v přírodním i ve společenském
prostředí a dokázal na ně reagovat v místním (lokálním) měřítku,
- dokázal se orientovat v hlavních geopolitických změnách a problémech současného světa,
- dokázal pochopit význam zeměpisu (geografie) a jeho současné úkoly při budování
globální občanské demokratické společnosti,
- získal si schopnost vytvářet smysl pro jedinečnost a krásu přírody i lidských výtvorů v krajině,
- osvojil si schopnost trvalého zájmu o životní prostředí, o cestování, o poznávání místa svého bydliště, svého regionu, své vlasti i různých zemí světa, o poznávání přírody, života, obyvatelstva, jeho tradic, zvyků a zvláštností v nich,
- dokázal si vytvořit pozitivní vztah k přírodě, k rostlinám, k živočichům, k lidem různých národů, národností, etnik, ras a náboženství a k aktivním prospěšným společenským a kulturním činnostem, které vyplňují pracovní i volný čas;

naučil se používat a organizovat geografické informace a uplatňovat je v rámci
praktických dovedností a činností v běžném životě:
- uměl jednat a chovat se v krajině podle zásad pohybu, pobytu, bezpečnosti a přežití v přírodním prostředí,
- uměl bezpečně využít zásady pro přípravu, organizaci a pro vlastní realizaci cestovních, průvodcovských nebo turistických akcí v různých regionech vlasti i světa, a to s lidmi různého věku, různých zájmů, uměl pracovat s různě velikými skupinami a používat různých dopravních prostředků a způsobů pohybu v krajině,
- uměl se orientovat prakticky za účelem cestování v železničních a v autobusových
jízdních řádech dopravních společností, v letových řádech leteckých společností a
dokázal vyhledávat nejvhodnější konkrétní dopravní spoje a jiné potřebné informace o veřejné dopravě osob,
- dokázal pracovat prakticky s jízdními, cestovními i jinými mezinárodními doklady
(jízdenky, letenky, místenky, cestovní pasy, platební karty, pojistné, řidičské, zdravotní a hygienické dokumenty respektive doklady).


Z hlediska klíčových dovedností přispívá výuka zeměpisu k rozvoji komunikativních
dovedností žáků a jejich kulturního projevu, k celkovému rozvoji jejich osobnosti a k tomu, aby si uvědomili své možnosti uplatnit se v občanské společnosti, ve své pracovní profesi a v prostředí denního života. Značná pozornost je při výuce zeměpisu věnována i rozvoji kritického myšlení žáků a rozvoji dovedností utvářet si a obhajovat vlastní názory, formulovat vlastní rozhodnutí, řešit problémy a umět spolupracovat při skupinové respektive kolektivní práci. Výuka zeměpisu podporuje a rozvíjí u žáků také praktické manuální dovednosti a činnosti s mapami a s dalšími kartografickým produkty, s potřebnými přístroji a pomůckami, které se uplatňují při cvičení a pozorování v terénu (praktický zeměpis).

Žádné komentáře:

Okomentovat