Loading

2.2. Globální problémy lidstva očima geografů

Základní učivo:
Místní (lokální), oblastní (regionální) a celosvětové (globální) vlivy lidských aktivit na prostředí, na planetu Zemi.
Globálně myslet, lokálně jednat - zásada současných společenských přístupů v řešení problematiky lidé - prostředí.

Současné globální problémy lidstva ovlivňující prostředí:
- hospodářské problémy: oblasti světa trpící permanentní chudobou, oblasti s
nedostatkem energie, vody a dalších přírodních zdrojů (suroviny),
- společenské problémy: problematika války a míru, lokalizace aktuálních válečných
konfliktů, političtí a váleční emigranti (běženci, uprchlíci a utečenci), problematika
přelidnění, hladu, civilizačních nemocí, nemocí vázaných na přírodní prostředí, narušené
společenské prostředí: nezaměstnanost, negramotnost, rozpad rodin, kriminalita,
prostituce, drogová závislost, AIDS, narušování výchovy dětí, přebytek informací;
- ekologické a environmentální problémy: globální narušení životního prostředí na Zemi,
ubývání lesů a zemědělské půdy, znečištění ovzduší, vodstva a půd, rozšiřování pouští,
oteplování klimatu.

Doporučené rozšiřující učivo:
Světové (globální) ekologické a environmentální problémy, jejich podstata a důsledky.
Posouzení jejich vratnosti a nevratnosti, možná řešení a cesty k nápravě:
- narušování ozonové vrstvy atmosféry,
- zesílený skleníkový efekt atmosféry a předpokládané globální oteplování klimatu Země,
- kyselá atmosférická depozice (kyselé deště),
- snižování úrodnosti půd a rozšiřování pouští,
- znečišťování moří a oceánů,
- kácení a vypalování tropických deštných lesů,
- snižování biologické rozmanitosti ekosystémů v biosféře,
- vypouštění a hromadění toxických chemických a radioaktivních látek v prostředí.

Žádné komentáře:

Okomentovat