Loading

1.2 Charakteristika obsahu a organizace výuky

Učivo předmětu zeměpis se v této učební osnově prezentuje celkem v sedmi tematických
okruzích. V každém z těchto tematických okruhů je učivo předmětu rozděleno na:
- základní učivo
- doporučené rozšiřující učivo.

Základní učivo tvoří základní soubor poznatků specifikovaných v rámci zvolených tematických okruhů a je určeno pro všechny učební a studijní obory, v nichž se vyučuje podle této učební osnovy. V jeho rámci si žáci zopakují, upevní, prohloubí a rozšíří vědomosti a dovednosti a obohatí postoje, které si již osvojili v základní škole. Nově získané kompetence(soubor nově osvojených vědomostí, dovedností a postojů) jsou zaměřeny k praktickému
využití v každodenním životě.

Doporučené rozšiřující učivo respektuje zájem žáků a specifika zvolených tematických okruhů učiva. V rámci tohoto učiva může vyučující rozšířit a prohloubit tematiku základního učiva, případně zařadit další zeměpisná témata vztahující se k příslušnému tematickému okruhu, k místu bydliště, k místnímu regionu. Může zařadit také v přiměřené podobě a v přiměřeném rozsahu učivo mimo zvolené tematické okruhy, o které se žáci enormně zajímají, nebo které je mimořádně aktuální.

Výuka předmětu zeměpis v této učební osnově je koncipována jako otevřený systém učiva
tak, aby vznikl dostatečný prostor k uplatnění co největší diferenciace v obsahu i v rozsahu učiva s ohledem na rozdílné vzdělávací potřeby jednotlivých škol. Učební osnova předmětu zeměpis je proto zpracována rámcově. Hloubku učiva, sled a návaznost tematických okruhů, jednotlivých témat a celkovou hodinovou dotaci vyučující a vedení školy přizpůsobí konkrétním potřebám. Vymezení a posloupnost v řazení jednotlivých okruhů základního i doporučeného rozšiřujícího učiva, stejně jako řazení pojmů, poznatků a činností nejsou pro vyučujícího závazné, netvoří chronologicky uspořádaný systém učiva, ale jen věcně a logicky utříděný a koncentrovaný obsah učiva. Výčet doporučeného rozšiřujícího učiva uvedeného v této osnově tvoří pouze náměty, které vyučující nemusí nutně všechny využít. Považuje-li to za potřebné a účelné, může si obsah doporučeného rozšiřujícího učiva upravit podle vlastních představ či podmínek ve škole.

Teoretickou výuku, zejména v tematickém okruhu Praktický zeměpis, lze vhodně doplnit
pravidelně organizovanými systémem zeměpisných pozorování a cvičení v terénu, zeměpisnými exkurzemi a besedami s odborníky, popřípadě zadáním a realizací školního
zeměpisného projektu ke zvolené regionální problematice.

Školními zeměpisnými projekty se v doporučeném rozšiřujícím učivu praktického
zeměpisu rozumí takové praktické činnosti žáků pod vedením vyučujícího, kde jsou žáci
postaveni před řešení určitého úkolu v místě bydliště či školy, který skutečně existuje, nebo by mohl existovat. K řešení či vyřešení úkolů potřebují žáci soubor vědomostí a dovedností ze zeměpisu i z dalších souvisejících předmětů. Zároveň jsou nuceni prakticky jednat - navrhovat řešení, rozhodovat se pro určitý alternativní postup a svá rozhodnutí zdůvodňovat, samostatně zpracovávat svůj vlastní návrh a obhajovat ho. Žáci při realizaci školního zeměpisného projektu poznávají, jaký význam mají geografické vědomosti a dovednosti v praxi různých profesí a funkcí (starosta, úředník, plánovač, architekt, ekolog, stavitel, obchodník).

Integrační mezipředmětové prvky je nutno uplatňovat při výuce zeměpisu přirozenou a
nenásilnou formou zejména v učivu o krajině a životním prostředí, o místním regionu a při aktualizaci hlavních politických a hospodářských změn v současném světě. V prvním a ve 4 druhém případě zejména ve vztahu k biologii, k ekologii krajiny a ke kulturní historii, ve třetím případě v návaznosti na moderní historii a občansky výchovnou problematiku.

Učivo předmětu se doporučuje zařadit do 1. ročníku, v případě studia na maturitní úrovni alternativně také do 2. ročníku, a to v celkovém rozsahu výuky 2 nebo 3 hodiny týdně(s rozšiřujícím učivem pro studium maturitní úrovně). Předpokládá se, že vyučující vypracuje vlastní časově tematický plán výuky s ohledem na místní podmínky své školy.

Definitivní výběr učiva v předmětu zeměpis, příslušnou časovou dotaci pro výuku
předmětu a jeho zařazení do studijních ročníků stanoví příslušná předmětová komise školy. Rozhoduje se podle toho, zda je zeměpis na škole akreditován jako povinný nebo výběrový či volitelný předmět. Výběrové předměty zvolí a doplní škola do učebního plánu zpravidla podle své profilace, charakteru oboru či regionálních specifik. Volitelné předměty tvoří nabídku pro žáky.

Žádné komentáře:

Okomentovat